კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ქვემოთ მოცემული წესებით რეგულირდება ონლაინ მაღაზია „შუზ პლაზას“ და მომხარებელს შორის ურთიერთობის წესები.

ნებისმიერი პირი, რომელსაც აქვს წვდომა და იყენებს ამ ვებსაიტს, იღებს “მომხმარებლის” უფლებამოსილებას და ეთანხმება ზოგად პირობებს და შეძენის წესებს  პირველივე წვდომის და/ან გამოყენების მომენტიდან.

ამ პირობების შეუსრულებლობა ხელს უშლის ვებგვერდის შიგთავსსა და სერვისებზე შემდგომ წვდომას ან გამოყენებას.

წესი 1. ონლაინ შოპი

ვებ-გვერდზე წვდომა ყველასთვის ღიაა და უფასოა.

www.shoesplaza.ge იმართება შპს „ტანთის“ მიერ (რეგისტრ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვარტალი, N57, 0186; საიდენტიფიკაციო კოდი: 405392212).

შპს „ტანთი“ არ არის პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირი ან თანმიმდევრული ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ვებგვერდის გამოყენების შედეგად. პორტალი და მისი შინაარსი შეიძლება შეიცვალოს ან შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

ნებისმიერი ინფორმაცია და/ან მოთხოვნა შეიძლება გაიგზავნოს მომხმარებელთა დახმარების ცენტრში:

მის: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვარტალი, N 57, 0186;

ტელ: 551 14 27 14, 511 14 28 14;

ელ. ფოსტა: info@shoesplaza.ge

წესი 2. ON-LINE კონფიდენციალურობის დაცვა

მომხმარებლის მიერ ვებსაიტზე წვდომით ან გამოყენებით გადაცემული ყველა მონაცემი დამუშავდება საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული კონფიდენციალურობის დაცვის წესების შესაბამისად და ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია იქნება დაცული დაკარგვისგან, არასწორი გამოყენებისგან, არაავტორიზებული წვდომისგან, გამჟღავნებისგან ან განადგურებისგან.

 
წესი 3.  პროდუქციის ნამდვილობის,  ხარისხის გარანტია და  ღირებულება

მაღაზია „შუზ პლაზა“ არ ყიდის მეორად, ნაკლიან ან საბაზრო სტანდარტებთან შეუსაბამო, დაბალი ხარისხის პროდუქციას. შპს „ტანთი“ ცნობილი, ავთენტური და ევროპული, ძირითადად იტალიური წარმოშობის ბრენდული ფეხცსაცმელებისა და აქსესუარების  დისტრიბუციას და საცალო გაყიდვებს ახორციელებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.  შპს „ტანთი“  პირდაპირ თანამშრომლობს მწარმოებლებთან.

თითოეული პროდუქტის ძირითადი მახასიათებლები წარმოდგენილია www.shoesplaza.ge  ონლაინ კოლექციების საშუალებით.  ონლაინ კატალოგში ფოტოს სახით ნაჩვენები მოდელები შესაძლოა, სრულად არ შეესაბამებოდეს რეალურს, ფერების თვალსაზრისით.

პროდუქციის ფასები ცვლილებას ექვემდებარება. თითოეულ პროდუქტზე შესაძლებელია ახალი ფასი იქნეს დაწესებული, თუმცა ეს არ გულისხმობს იმ შემთხვევებსაც, როცა პროდუქტის ფასის ცვლილება აშკარა ხარვეზის გამო ხდება. შეკვეთის ფორმის გამოგზავნამდე, გირჩევთ, შეამოწმოთ პროდუქტის საბოლოო საფასური.

შეკვეთა ავტომატურად გაუქმდება, თუ ტრანსპორტირების მისამართი განსხვავდება შეკვეთის მისამართისგან, ან როცა მითითებულ ქვეყანაში ტრანსპორტირებას „შუზ პლაზა“ ვერ უზრუნველყოფს.

წესი 4. მომხმარებლის ვალდებულებები

მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ გადასცეს, გაამჟღავნოს, გააგზავნოს, შეატყობინოს ან შეინახოს საიტთან დაკავშირებული ინფორმაცია და სხვა მასალები.

დაიცვას საავტორო უფლებები ან  ინფორმაცია რომელიც ამჟღავნებს კომერციულ საიდუმლოებას;

შეიკავოს თავი უხამსი, ცილისმწამებლური, მუქარის შემცველი, შეურაცხმყოფელი,   სექსუალური შინაარსის გამომხატველი კომენტარებისგან; არასასურველი შეტყობინებებისგან, რომელიც წარმოადგენს რეკლამას ან შესყიდვის შუამდგომლობას, გამოძიებას, ჯაჭვურ წერილებს;

იკრძალება მომხმარებლის მიერ კიბერ შეტევა (ვირუსებს) და სხვა ელემენტების გამოყენება, რომლებიც მიზნად ისახავენ ზიანის მიყენებას, ჩარევას ან „შუზ პლაზას“ და  მასთან დაკავშირებული კომპანიების ან მესამე მხარის მონაცემების არასათანადო გამოყენებას,  ინფორმაციის უკანონო მოპოვებას.

მომხმარებელი ვალდებულია:

  • არ დარეგისტრირდეს როგორც ცრუ მომხმარებელი ან არასრული ინფორმაციის გამოყენებით;
  • არ დართოს ნება მესამე პირებს გამოიყენონ საკუთარი მომხმარებლის სახელი ან პაროლი რეგისტრაციის შემდეგ;
  • არ განახორციელოს ისეთი ქმედება, როგორიცაა სხვა მომხმარებლების ან „შუზ პლაზას“ მასალების ან სხვა ინფორმაციის წაშლა ან შეცვლა;
  • არ შეაგროვოს ან არ  მოიპოვოს ინფორმაცია მესამე მხარის შესახებ, ელექტრონული ფოსტის მისამართების ჩათვლით, მფლობელის ინფორმირებული თანხმობის გარეშე;
  • არ ქონდეს წვდომა საიტის დაცულ მონაცემებზე ან მონაცემებზე;
  • არ შევიდეს და დაარღვიოს  საიტის სისტემა ან უსაფრთხოების ზომები;

ნებისმიერი უკანონო ქცევა ან ქცევა, რომელიც არ შეესაბამება ამ დებულებებს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოადგენს დასჯად ქმედებას.

 

წესი 5: საავტორო უფლებები

ყველა საავტორო უფლება, რომელიც დაკავშირებულია ვებსაიტის შიგთავსთან (როგორიცაა, მაგალითად, ტექსტი, გრაფიკა, ფოტოები, სურათები, მომხმარებლის ინტერფეისი), ასევე ამ შინაარსის შერჩევა, კოორდინაცია და ორგანიზება არის შპს „ტანთის“ ან მასთან დაკავშირებულ კომპანიების ან მესამე მხარის ლიცენზიანტების საკუთრებაში.  

ვებ საიტის შინაარსი განკუთვნილია მხოლოდ საიტის მომხმარებლებისათვის. აკრძალულია ვებ-გვერდზე არსებული შინაარსის არასანქცირებული კომერციული გამოყენება.

წესი  6. ჰიპერტექსტური კავშირები (ბმულები)

საიტი შეიძლება შეიცავდეს ჰიპერტექსტურ კავშირებს (ბმულებს) სხვა ვებსაიტებთან. შპს „ტანთი“ არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე მხარის მიერ შემოთავაზებულ ნებისმიერ შინაარსზე ან მომსახურებაზე და არ იძლევა გარანტიას დაკავშირებულ ინტერნეტ საიტებზე ნებისმიერი მასალის ან ინფორმაციის ტექნიკურ ხელმისაწვდომობაზე, სანდოობასა და კანონიერებაზე. ანალოგიურად, ბმულის ჩასმა არ იწვევს რაიმე სახის ასოციაციას, შერწყმას ან წილს „შუზ პლაზას“ მფლობელებთან და დაკავშირებულ ვებსაიტების შიგთავსთან.

წესი 7. წესების ვალიდურობა და ცვლილებები საიტის პირობებში

„შუზ პლაზა“-ს ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეცვალოს ეს ზოგადი პირობები წვდომისა და გამოყენებისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შედის საიტზე პირველად გამოქვეყნებისთანავე და გაგრძელდება ახალი ცვლილებების შეტანამდე.

წესი 8. მოქმედი კანონმდებლობა

შპს „ტანთისა“ და მომხმარებელს შორის წარმოშობილ ურთიერთობებს არეგულირებს საქართველოს კანონმდებლობა.